Email en internetgebruik onder werktijd

Emailcontrole werknemers?

Werkgevers die het e-mailverkeer van hun werknemers willen controleren mogen dat niet zomaar doen. Hun personeel moet weten dat hun berichten kunnen worden gecheckt voordat het management tot die maatregel overgaat.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat op 5 september 2017 in een zaak van een Roemeen die in 2007 werd ontslagen omdat hij het mailaccount van zijn werk had gebruikt om berichten naar zijn broer en verloofde te sturen. Roemeense rechters hebben volgens het hof ten onrechte nagelaten vast te stellen of het bedrijf de werknemer, verkoopmedewerker Bogdan Barbulescu, wel op de hoogte had gesteld van de mailcontrole. Ook hadden zij moeten beoordelen of er geen minder ingrijpende maatregelen hadden kunnen worden genomen, aldus de rechters in Straatsburg. Zij concluderen in meerderheid dat het recht op een privéleven is geschonden en de Roemeense rechters geen juiste afweging hebben gemaakt.

Voor de volledige uitspraak lees verder op:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-177082%22]}

 

Hoe kan een werkgever het gebruik van internet beperken/verbieden?

Juist omdat er geen wettelijke regels bestaan over het gebruik van internet (en sociale media in het bijzonder) doen werkgevers er goed aan om reeds bij aanvang van de arbeidsovereenkomst een reglement/protocol overeen te komen waarin regels zijn opgenomen over het internetgebruik (prive/zakelijk, hoeveel uren?, wanneer? Hoe moet je je gedragen binnen sociale media etc.).

Hiermee kan worden voorkomen dat werkgever (zoals in de hiervoor beschreven uitspraak het geval was) gebruik moet maken van een risicovolle implementatie van regels over het gebruik van internet via een ‘memo’.

Voorts is van belang dat het reglement/protocol consequent en strikt wordt nageleefd. Dit betekent dat het voor werknemers duidelijk moet zijn dat overtreding zal leiden tot een waarschuwing, gevolgd door ontslag etc. De regels moeten gelden voor alle werknemers en uitzonderingen moeten logisch zijn en niet getuigen van willekeur.

 

Heeft u vragen hierover? Bel of mail gerust! Onze specialisten staan voor u klaar!