In veel gevallen worden partijen het met elkaar eens over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dan wordt er een vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden van ontslag worden vastgelegd. Als dit op een goede manier gebeurt, kunt u gewoon aanspraak maken op een WW-uitkering. U dient wel rekening te houden met de fictieve opzegtermijn die het UWV hanteert. Meer informatie hierover? Neem contact op met de experts van ArbeidsrechtPlusAdvocaten!

Vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Weet u waar u op moet letten om in aanmerking te komen voor WW? Hebt u wel eens van de fictieve opzegtermijn gehoord? Het is voor u van groot belang dat u de vaststellingsovereenkomst laat controleren. Bel een van de specialisten van ArbeidsrechtPlusAdvocaten! Wij adviseren u graag, en het eerste gesprek is gratis! Ook wordt in negen van de 10 gevallen de kosten van de door u ingeschakelde advocaat vergoed door uw werkgever. De kans dat u er meer uithaalt, door een specialist in te schakelen is groot. Wij kunnen vaak een betere ontslagregeling realiseren. Doe je zelf de onderhandelingen, dan wordt je vaak minder serieus genomen.

De arbeidsovereenkomst kan ook eindigen door opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer.

De wet bevat een bedenktermijn van veertien dagen, waarbinnen de werknemer zijn instemming kan herroepen. De werknemer hoeft geen reden voor de herroeping op te geven. Als de werknemer zijn instemming herroept, wordt de werkgever geacht de opzegging van de arbeidsovereenkomst nooit te hebben gedaan. De arbeidsovereenkomst is dan dus niet beëindigd en duurt voort.

De werknemer die instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst is niet verwijtbaar werkloos in de zin van de Werkloosheidswet. De werkgever heeft door de opzegging het initiatief tot het ontslag genomen.

Voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst is een redelijke ontslaggrond nodig. Aan de beëindigingovereenkomst hoeft niet een redelijke ontslaggrond ten grondslag te liggen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer aanspraak op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft de werknemer geen aanspraak op de transitievergoeding.

In beëindigingovereenkomsten zal vaak ook naar een van de redelijke ontslaggronden worden verwezen. Ook zullen werkgever en werknemer in de beëindigingovereenkomst opnemen dat de werknemer recht heeft op de transitievergoeding. Een werknemer zal immers alleen een beëindigingovereenkomst aangaan, als hij het idee heeft dat dat voor hem financieel of om een andere reden aantrekkelijk is.

Let op: als u ziek bent, kunt u niet zomaar meewerken aan de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. U pleegt dan een benadelingshandeling waardoor uw Ziektewetuitkering kan worden geweigerd. Vragen hierover? Bel ArbeidsrechtPlusAdvocaten; de experts op het gebied van arbeidsrecht!