1. Definities :

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :
a. :
Arbeidsrecht plus Advocatenkantoor is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62848399, hierna ook wel aangeduid als “het kantoor”.
b. Cliënt : de contractspartij van .
c. Honorarium : de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub d. en e. bedoeld die voor de uitvoering met de cliënt is overeengekomen.
d. Verschotten : de kosten die in het belang van de opdracht maakt.
e. Kantoorkosten : de vaste opslag ad 6% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid :

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht :

a. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Arbeidsrecht plus Advocatenkantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
b.Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt, dat de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden advocaten of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.
De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Declaratie :

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
b.Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.
c. Arbeidsrecht plus Advocatenkantoor is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen, alvorens tot het verrichten van werkzaamheden wordt overgegaan. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
d. In de zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

5. Betaling :

a. Betaling van declaraties van dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
b. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.
c. Indien invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt.

6. Aansprakelijkheid :

a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

7. Reikwijdte :

Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen te behoeve van het kantoor maar ook ten behoeve van de leden en de werknemers van het kantoor.

8. Toepasselijk recht :

Op de tussen het kantoor en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Tenzij arbitrage of een bindend advies is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.

Oss, mei 2016.