Afschaffing VAR: werk aan de winkel!

Sinds 1 mei jl. is de VAR afgeschaft en de Wet DBA (deregulering en beoordeling arbeidsrelaties) in werking getreden.

Voorheen was het zo, dat indien een ingehuurde kracht een VAR(-wuo of -dga) kon laten zien aan de opdrachtgever, deze opdrachtgever dan gevrijwaard was voor de loonheffingen. Het risico lag dus bij de “werkende” c.q. de zzp-er, en de opdrachtgever bleef buiten schot. Dat is nu anders geworden; het risico ligt nu ook bij de opdrachtgever.

De belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd en kan overeenkomsten die worden voorgelegd beoordelen. Als partijen gebruik maken van een modelovereenkomst of goedgekeurde overeenkomst, en in de praktijk ook volgens de overeenkomst werken, dan zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer gevrijwaard van de verplichting om loonheffing te betalen. Belangrijk is dus, of in de praktijk ook echt volgens de overeenkomst wordt gewerkt!

Werken via een modelovereenkomst is echter geen vrijwaring voor het arbeidsrecht, waarmee ik bedoel te zeggen, dat de Belastingdienst slechts een oordeel geeft over de fiscale gevolgen. Dit oordeel bindt de Kantonrechter, het UWV of de opdrachtnemer die stelt dat er toch sprake was van een arbeidsovereenkomst niet!

Verder is het voor opdrachtgevers sterk aan te bevelen, om te werken met eigen opgestelde maatwerkovereenkomsten die zowel fiscaal als arbeidsrechtelijk geen dienstbetrekking oplevert (en deze ter goedkeuring voor te leggen). Goede vrijwaringsclausules zijn noodzakelijk. Wanneer nl. toch sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking, ontvangt de opdrachtgever een naheffingsaanslag voor loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet, te vermeerderen met rente en een eventuele boete. De eerste twee elementen kunnen verhaald worden op de opdrachtgever (dan werknemer), de laatste niet.

Ook kan de opdrachtgever in aanvulling op de maatwerkovereenkomst, met de Belastingdienst afspraken maken over een Taks Control Framework (TFC), waarmee een opdrachtgever zelf kan bewaken of de praktijk overeenstemt met de overeenkomst.

Er geldt overigens nog wel een overgangsregeling tot 1 mei 2017, tijdens welke periode niet zal worden gecorrigeerd als er niet wordt ingehouden, tenzij er kortgezegd sprake is van een dienstbetrekking, grove schuld of er al een waarschuwing is gegeven.

Kortom: voor opdrachtgevers (en opdrachtnemers) werk aan de winkel!